ผลคะแนน

ตรวจประเมินตนเอง ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มีนาคม 2564

ตรวจประเมินตนเอง ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2563

ตรวจประเมินตนเอง ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563