ผังการจัดวางตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บอุปกรณ์สำนักงาน

ตู้หมายเลข 1 ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
ตู้หมายเลข 2 ตู้เก็บเอกสารในภารกิจของอธิการบดี
ตู้หมายเลข 3 ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
ตู้หมายเลข 4 ตู้เก็บเอกสารในภารกิจของอธิการบดี

 

คุณธัญญา พูลสวัสดิ์ รับผิดชอบตู้หมายเลข 1-4 คุณพุทธิมา ผลวงษ์ รับผิดชอบตู้หมายเลข 5-8

ตู้หมายเลข 1 ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
ตู้หมายเลข 2 ตู้เก็บเอกสารในภารกิจของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง
ตู้หมายเลข 3-5 ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
ตู้หมายเลข 6 ตู้เก็บเอกสารในภารกิจของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตู้หมายเลข 7-8 ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

 

 

คุณวันวิสา ชุติธรพงษ์ รับผิดชอบตู้หมายเลข 1-5 คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว รับผิดชอบตู้หมายเลข 6-10

ตู้หมายเลข 1 ตู้เก็บเอกสารในภารกิจของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและประชาสังคม
ตู้หมายเลข 2-6 ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
ตู้หมายเลข 7-8 ตู้เก็บเอกสารในภารกิจของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
ตู้หมายเลข 9 ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

 

 

คุณนันท์นภัส เหมทานนท์ รับผิดชอบตู้หมายเลข 1-3 คุณอุไรวรรณ อังคณาวิสูตร รับผิดชอบตู้หมายเลข 4-6

ตู้หมายเลข 1 ตู้เก็บเอกสารในภารกิจรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา
ตู้หมายเลข 2-4 ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
ตู้หมายเลข 5 ตู้เก็บเอกสารในภารกิจรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน

 

การจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะทำงาน

วัสดุอุปกรณ์ประจำโต๊ะทำงานเลขานุการ ประกอบไปด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องสแกนเอกสาร
3. โทรศัพท์
4. ตะกร้าสำหรับใส่เอกสาร
5. แป้นหมึก/ตรายาง
6. วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น กล่องใส่ดัชนี กล่องใส่อุปกรณ์สำนักงาน

สำหรับตำแหน่งการจัดวางวัสดุอุปกรณ์สำนักงานบนโต๊ะทำงาน ยืดหยุ่นตามความถนัดในการใช้งานของแต่ละคน โดยยึดหลัก สะดวก สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม