ภาพกิจกรรม 5ส

กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่รายรอบอาคารบริหาร