วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดการดำเนินการด้าน 5ส ประจำปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน เป็นพื้นฐานของการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง
3. เพื่อให้มีการดำเนินงาน 5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการปฏิบัติงานในทุกระดับหน่วยงาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
1.1 ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม (Zero Accident)

1.2 นักศึกษาและบุคลากรมีคะแนนความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของสำนักวิชา อาคารเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตั้งแต่ 90% ขึ้นไป (4.50 คะแนน ขึ้นไป)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานเป็นพื้นฐานของการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง
2.1 คะแนนประเมิน 5ส ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีค่าคะแนนประเมินตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป

2.2 มีการส่งเข้าประกวดรางวัล 5ส ระดับประเทศอย่างน้อย 2 หน่วยงาน และได้รับการรับรองอย่างน้อย 1 หน่วยงาน

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อให้มีการดำเนินงาน 5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการปฏิบัติงานในทุกระดับหน่วยงาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3.1 ทุกหน่วยงานมีการประเมินตนเอง 3 ครั้ง (ควบคู่กับการตรวจประเมิน)
3.2 บุคลากรทุกคนต้องผ่านการอบรมเรื่องความรู้พื้นฐาน 5ส ครบ 100%