แผนปฏิบัติกิจกรรม

แผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ทำกิจกรรม 5ส ภายในหน่วยงาน อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี
ตัวชี้วัด ทุกคนมีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประวัน

2. เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยคณะกรรมการกลาง เช่น อบรมทักษะการดับเพลิง กิจกรรม Show & Share
ตัวชี้วัด บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80

3. รับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส โดยคณะกรรมการ 5ส ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ได้รับคะแนนจากการตรวจประเมินไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน

4. นำผลการดำเนินกิจกรรม 5ส รายงานในที่ประชุมหน่วยงาน
ตัวชี้วัด ทุกคนทราบผลการดำเนินกิจกรรม 5ส